Nathalie Baumgartner

Acryl

«Phanaeus vindex», 2010